Dizajni Industrial dhe Aplikimi në Teknologjinë Informative – Rasti Apple