Date: 16-Sep-2022

SPONSORIZONI SPORTIN!

Ligji Nr. 05/L -090 për Sponsorizime në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit i cili është në fuqi nga viti 2017 iu mundëson personave fizik dhe personave juridik të vendit apo të huaj që të përfitojnë zbritje në tatimin në fitim për çdo sponsorizim të bërë në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit.

Sipas ligjit në fuqi, sponsorizuesit i njihet zbritja prej 30% nga tatimi në fitim ndërsa për sponsorizimet në fushën e kulturës dhe rinisë i njihet zbritja prej 20% nga tatimi në fitim.

Vokshi & Lata është  sponsorizuese e Klubit simpatik dhe të mirë-organizuar “FC Dardanët” nga Gjakova dhe ju fton edhe juve që të sponsorizoni kulturën, rininë e sportin kosovar.