“Lex specialis derogat legi generali” – Praktika gjyqësore në zbatimin e ligjit për personat e verbër në raport me tatimet